0516 512550

Missie

Waar staan wij voor?

1. Medische zorg

Wij willen aan onze patiënten huisartsgeneeskundige zorg verlenen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn hiertoe belangrijke bronnen. Voortdurende bijscholing is een vanzelfsprekendheid.

2. Continuïteit

Naast deskundigheid is een goede arts-patiënt-relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, een onmisbare schakel in de zorgverlening, zoals die wij nastreven. De artsen hebben alle een vast patiëntenbestand en streven op die wijze na, dat er zo weinig mogelijk wisseling van hulpverleners plaatsvindt.

3. Samenwerking

De medische zorg is complex en vereist velerlei deskundigheid. Indien de noodzakelijke hulp op een andere plaats beter gegeven kan worden, dan dient die daar verleend te worden. Zorgvuldige overdracht is dan belangrijk. Daarvoor is samenwerking met diverse disciplines belangrijk. Wij hebben nauw contact en overleg met alle medische specialismen en met onder andere apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en wijkverpleegkundigen.

 

4. Praktijkorganisatie

Om de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijken te stroomlijnen zijn er naast de artsen altijd doktersassistentes en praktijkondersteuners beschikbaar, die in teamverband de zorg verlenen.

 

5. Onderwijs

Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid, dat de huisartsgeneeskundige zorg ook in de toekomst op hoog niveau beschikbaar blijft. Daarom bieden wij aan huisartsen-in-opleiding (aios), en dokterassistent-stagières gelegenheid om onder deskundige begeleiding praktijkervaring op te doen.

 

6. Kwaliteitsbeleid

De huisartsen van Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum streven er naar om kwalitatief goede, samenhangende zorg op maat te verlenen aan de patiënten, die bij hen zijn ingeschreven. Bovendien willen wij die zorg graag generalistisch, continu en persoonsgericht  aanbieden, dicht bij huis, waar nodig en mogelijk in gedeelde, afgestemde verantwoordelijkheid met andere zorgverleners. Ook voor toekomstige huisartsen, die een deel van hun opleiding volgen, willen wij huisartsgeneeskunde van goed niveau mee geven. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft praktijkaccreditatie ontwikkeld (NPA), waarmee huisartspraktijken en samenwerkingsverbanden hun kwaliteit kunnen toetsen aan landelijk vastgestelde normen. Die normen liggen op het gebied van de kwaliteit van medische zorg, praktijkorganisatie en dienstverlening. Onze beide praktijken zijn inmiddels al 3 jaren gecertificeerd en voldoen jaarlijks aan de kwaliteitseisen die worden gesteld en ontwikkelen verbeterplannen om de zorg te verbeteren.